ค้นหาจากชื่อ-นามสกุลพระสงฆ์

ค้นหาจากฉายาพระสงฆ์

 

ชื่อพระสงฆ์ : จรวด สมหมาย
ฉายาพระสงฆ์ : พระปลัดจรวด มหาปุญฺโญ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

 

ชื่อพระสงฆ์ : สมคิด แขวงอินทร์
ฉายาพระสงฆ์ : พระสมคิด ปุญฺญโญ
ตำแหน่ง : ครูสอนปริยัติธรรมา

 

ชื่อพระสงฆ์ : บุญช่วย ล้วนดี
ฉายาพระสงฆ์ : พระบุญช่วย ธมฺมิโก
ตำแหน่ง : ครูสอนปริยัติธรรมา

 

ชื่อพระสงฆ์ : จรูญ มุกดา
ฉายาพระสงฆ์ : พระจรูญ ตนฺติปาโร
ตำแหน่ง : พระลูกวัด

 

ชื่อพระสงฆ์ : กวนเลี้ยง วงศ์ศิลป์มรดก
ฉายาพระสงฆ์ : พระกวนเลี้ยง ปภสฺสโร
ตำแหน่ง : พระลูกวัด

จำนวนข้อมูล : 11 รายการ
จำนวนหน้า : 3 หน้า
อยู่หน้าที่ : 1 2 3